Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave: 

Artikel   1 – Definities 

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel   3 – Toepasselijkheid 

Artikel   4 – Het aanbod 

Artikel   5 – De overeenkomst 

Artikel   6 – Herroepingsrecht 

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

Artikel 17 – Geschillen 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 19 - Copyright 

  

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SOUL Store en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); 

SOUL Store

Nieuwstraat 10B, 5256 BB Heusden 

Postadres: Nieuwstraat 10B, 5256 BB Heusden 

E-mailadres: info@thesoulstore.nl

KvK-nummer:  82834644

Btw-identificatienummer: NL003737849B02

  

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SOUL Store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SOUL Store en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

  

Artikel 4 –Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. SOUL Store is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SOUL Store gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SOUL Store niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. SOUL Store kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten, dit omdat het hier om natuurproducten gaat en daarom uniek zijn. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
 • de prijs inclusief belastingen; 
 • de eventuele kosten van verzending; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan SOUL Store zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
 1. De website bevat teksten waarin bepaalde effecten van het gebruik van SOUL Store’s producten worden beschreven. SOUL Store erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen enkel en alleen dienen als informatieve aanwijzingen voor de toepassing van deze producten in “traditionele zin”. De beschreven effecten zijn geenszins wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. De consument kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de website.
 2. De producten van SOUL Store zijn géén geneesmiddelen. Voor medische, psychische of vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient de consument zich te wenden tot een huisarts of medisch specialist.
 3. Verkeerd gebruik van de producten (daaronder mede begrepen van de etherische oliën) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument en derden. Producten dienen zorgvuldig te worden behandeld/gebruikt en (veiligheids-)instructies op de verpakking, het etiket en de website dienen altijd gevolgd te worden. Ouders dienen op te passen met kinderen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOUL Store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SOUL Store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. SOUL Store zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 1. de contactgegevens van de klantenservice waar de consument met eventuele klachten terecht kan; 
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze algemene voorwaarden). 
 6. iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

  

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SOUL Store mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SOUL Store mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien SOUL Store de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informative heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 –Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd dien jij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken/passen in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. Jij bent is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SOUL Store jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

  

Artikel 8 –Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (zie onderin dit formulier) voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuurt de consument het product terug. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SOUL Store verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Dat betekent dat als de verzending zoekraakt of beschadigt de consument daarvoor aansprakelijk is. 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van SOUL Store bij herroeping 

 1. Als jij bij SOUL Store de melding van herroeping op elektronische wijze maakt, stuurt SOUL Store na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. 
 2. SOUL Store vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten wanneer de consument de volledige bestelling retourneert. Wanneer de consument besluit een deel van zijn bestelling te houden, heeft SOUL Store het recht om wanneer het resterende bedrag onder de €50 komt, alsnog verzendkosten in rekening te brengen. Store is gerechtigd deze verzendkosten te verrekenen met het bedrag dat je teruggestort krijgt. SOUL Store zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het onbeschadigde product de terugbetaling uitvoeren. 
 3. SOUL Store gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.  
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SOUL Store de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

  

Artikel 10 –Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. SOUL Store sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht en zal dit tevens duidelijk vermelden bij het aanbod van deze producten: 
 1. Producten die volgens jouw specificaties op maat gemaakt zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn; 
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 

 

Artikel 11 –De prijs 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  
 2. SOUL Store is gerechtigd om de prijs van het aanbod te verhogen zolang het aanbod niet aanvaard is. 
 3. Na aanvaarding van het aanbod en wanneer betaling nog niet heeft plaatsgevonden, is SOUL Store alleen gerechtigd prijsverhogingen welke het gevolg zijn van wettelijke regelingen door te voeren. 
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is SOUL Store niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 12 –Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. SOUL Store staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
 2. Een door SOUL Store, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
 4. De garantietermijn van SOUL Store komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
 5. De garantie geldt niet indien: 
 1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 4. De gouden laag bij Gold Plated producten wegslijt of is weggesleten. 

 

  

Artikel 13 –Levering en uitvoering 

 1. SOUL Store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SOUL Store kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding als je aantoonbaar kunt maken dat er schade is ondervonden. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal SOUL Store het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen binnen 14 dagen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SOUL Store tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 15 –Betaling 

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand. 
 2. De consument heeft de plicht om direct onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan SOUL Store te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

  

Artikel 16 –Klachtenregeling 

 1. SOUL Store beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SOUL Store. 
 3. Bij SOUL Store ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De consument dient SOUL Store in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 

Artikel 17 –Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen SOUL Store en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

 

Artikel 18 –Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 19 –Copyright 

Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door SOUL Store zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van SOUL Store mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt. 

 

Bijlage: Modelformulier voor herroeping  

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen!) 

 

Aan:  

SOUL Store
Nieuwstraat 10B
5256 BB
info@thesoulstore.nl
 

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

     

Ordernummer:

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Reden van retour (Help ons onze dienstverlening te verbeteren door dit in te vullen)

      

Naam ontvanger:

Adres ontvanger:  

E-mailadres:

Telefoonnummer:  

IBAN Rekeningnummer:  

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Plaats:  

Datum: